Vuokrausehdot

VUOKRAUSEHDOT

Vuokra-aika alkaa ja päättyy vuokrasopimukseen merkittynä ajankohtana.

Vastaanottaessaan ajoneuvon Asiakas on tarkastanut ajoneuvon ja hyväksyy sen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Mahdollisista ajoneuvon virheistä tai puutteista on luovutushetkellä laadittu kirjallinen luettelo, joka on ajoneuvon vastaanottajan allekirjoittama ja jonka asiakas hyväksyy.

Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä Asiakas suorittaa vuokrasopimukseen merkittävän varaus/takuumaksun, joka jää sopimuksen ajaksi vuokranantajan
hallintaan. Vuokranantajalla on oikeus käyttää em. maksu niiden maksujen maksamiseksi ja kustannusten korvaamiseksi, joista asiakas vuokrasopimuksen ja
sopimusehtojen mukaan vastaa.

Vuokran määrä suoritetaan kokonaisuudessaan ennen vuokra-ajan alkamista. Mikäli ajoneuvon käyttäminen olennaisessa määrin suhteessa vuokra-aikaan estyy asiakkaasta riippumattomista syistä, kuten ajoneuvon rikkoutumisesta ilman asiakkaan tai kuljettajan syytä, liikenne- tai autovakuutuksesta korvattavan liikennevahingon tai varkauden vuoksi, vuokraajalla on oikeus päättää vuokrasopimus ennenaikaisesti ilmoittamalla siitä vuokranantajalle. Tällöin vuokraaja saa maksamastaan vuokrasta takaisin osan, joka vastaa jäljellä olevaa vuokra-ajan määrää. Tämä oikeus vuokraajalle syntyy em. ilmoitusta seuraavasta päivästä lukien. Vuokranantaja ei vastaa ajoneuvon rikkoutumisesta tai muustakaan syystä aiheutuneesta matkan keskeytymisestä tai ajoneuvon käyttämisen estymisestä asiakkaalle syntyvästä vahingosta.

Vuokra sisältää sovitun vuokran, arvonlisäveron sekä sopimusehtojen 7-kohdassa mainitut vakuutukset.

Vuokra ei sisällä polttoainetta, kaasun ja kemikaalien käyttöä, ajoneuvon pesua eikä renkaisen korjaamista, jotka asiakas on velvollinen maksamaan erikseen.

Vuokranantaja vastaa, että ajoneuvossa on pakollinen liikennevakuutus sekä vaunuvahinkovakuutus. Asiakkaan omavastuu on 1500 euroa.

Asiakas on velvollinen hoitamaan ajoneuvoa ja sen varusteita huolellisesti. Ajoneuvon jäädessä hetkellisesti pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.
Asiakkaalla ei ole oikeutta vuokrata ajoneuvoa edelleen kolmannelle henkilölle.
Ajoneuvon vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa on kielletty.

Jos ajoneuvolle aiheutuu vahinkoa, jota ei korvata ajoneuvon vakuutuksesta tai joka on seurausta ajoneuvon viemisestä Suomen rajojen ulkopuolelle tai asiakkaan, hänen perheenjäsenensä, vieraansa tai muun sellaisen henkilön, jolle asiakas on ajoneuvon luovuttanut, tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta tai törkeästä varomattomuudesta, ajoneuvon käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, ajoneuvon käyttämisestä rikolliseen tarkoitukseen, kilpailutoimintaan tai muuhun sopimuksen vastaiseen toimintaan, asiakas vastaa vahingosta täysimääräisesti mukaan lukien ajoneuvon seisontapäiviltä aiheutuneesta vuokratulojen menetyksestä. kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta.
Korvaus seisontapäviltä lasketaan samoin kuin korvaus siinä tapauksessa, että asiakas ei palauta ajoneuvoa sovittuna palautuspäivänä (ks. sopimusehtojen kohta 11.5).

10.1 Ajoneuvoa kohdanneesta vahinko- ja varkaustapahtumasta asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan vuokranantajalle sekä laatimaan vahinkoilmoituksen
vakuutusyhtiötä varten.
10.2 Varkaustapauksissa asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan poliisille. Asiakas on muutoinkin vahinkotilanteessa velvollinen heti kääntymään
poliisin puoleen tilanteissa, joissa syyllisyyskysymys on riitainen tai epäselvä tai mikäli vuokranantajan edun on katsottava muutoin sitä vaativan.
10.3 Mikäli asiakas laiminlyö sopimusehtojen kohdassa 10.1 mainitun ilmoitusvelvollisuutensa, asiakas on vastuussa siitä vuokranantajalle aiheutuvasta vahingosta.

11.1 Ajoneuvo on palauttava vuokra-ajan päättymiseen mennessä vuokranantajalle sellaisessa kunnossa, kun ajoneuvo oli vuokra-ajan alkaessa.
Mikäli asiakas laiminlyö tämän velvollisuutensa, vuokranantajalla on oikeus periä asiakkaalta, ensisijaisesti varaus/vakuusmaksua hyväksi käyttäen, hinnastonsa mukaisen puhdistusmaksun.
11.2 Ajoneuvo on palautettava vuokranantajalle liikkeen aukioloaikana maanantaista perjantaihin klo 09.00 – 18.00 välisenä aikana.
Mikäli asiakas palauttaa ajoneuvon muuna aikana, asiakkaan vastuu ajoneuvosta päättyy vasta, kun vuokranantajaliike seuraavan kerran aukeaa.
11.3 Asiakas ja vuokranantaja tarkastavat ajoneuvon palautuksen yhteydessä. Mikäli asiakas 11.2- kohdassa tarkoitetussa tilanteessa tai muutoin ei
osallistu tarkastukseen, ajoneuvon tarkastaa vuokranantaja. Asiakas on vahingonkorvausvastuussa niistä ajoneuvossa havaittavista virheistä ja puutteista,
joita ei ole kirjattu sopimusehtojen 2. kohdan mukaiseen virheluetteloon ja jotka eivät ole seurausta ajoneuvon normaalista kulumisesta.
11.4 Mikäli ajoneuvo palautetaan vuokranantajalle sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättymisen jälkeen, mutta kuitenkin ennen kuin 3 tuntia on kulunut
vuokra-ajan päättymisestä, asiakas on velvollinen maksamaan 50 euron suuruisen myöhästymismaksun. Mikäli palauttaminen tapahtuu yli 3 tuntia myöhässä,
asiakas on velvollinen maksamaan 100 euron suuruisen myöhästymismaksun ja sen lisäksi myöhästymisajalta puolitoistakertaisen vuokran.
11.5 Vähimmäisveloitus on tällöin yhden vuorokauden vuokra puolitoistakertaisena. Vuorokausivuokra saadaan jakamalla maksettu vuokra vuokrapäivien
lukumäärällä sopimuksen mukaista luovutus- ja palautuspäivää mukaan lukematta. Mikäli vuokra-aika on niin lyhyt, että vuorokausivuokraa ei voida
em. tavalla laskea, vuorokausivuokran määrä on sama kuin vuokran määrä vuokra-ajalta.

Mikäli asiakas ilmoittaa myöhästymisestä vähintään 2 päivää ennen sopimuksen mukaista vuokra-ajan päättymistä, 100 euron myöhästymismaksua ei peritä

12.1 Vuokraaja on oikeutettu peruuttamaan sopimuksen, mikäli se tapahtuu aikaisemmin kuin 7 vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua.
Mainitussa tapauksessa sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä maksettu varaus/ takuumaksu palautetaan vuokraajalle.
12.2 Mikäli vuokraaja peruuttaa sopimuksen myöhemmin kuin 12.2 kohdassa on mainittu, mutta kuitenkin aikaisemmin,
kun 48 tuntia ennen vuokra-ajan alkua, vuokranantaja on oikeutettu perimään puolet sovitusta vuokrasta, kuitenkin vähintään 100 euroa.
12.3 Jos peruuttaminen tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen vuokra-ajan alkua, asiakas on velvollinen maksamaan sovitun vuokran kokonaisuudessaan.

Vuokranantajalla ja vuokraajalla on oikeus purkaa sopimus heti päättyväksi, mikäli toinen sopijapuoli rikkoo olennaisella tavalla tämän sopimuksen mukaista
velvoitettaan tai mikäli osapuolella on perusteltu syytä uskoa toisen osapuolen näin menettelevän.

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokranantajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

Tietoja/Ota yhteyttä

Mesimarjakuja 8, Loviisa
P: 0401452334
M: peter.waltonen@dpi.fi